dzisiaj jest: 31 lipca 2015. imieniny: Helena, Ignacy, Lubomir
 
 
e-rejestracja
Statystyka
 
02.07.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc czerwiec 2015 r. wraz z załącznikami "Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy" w II kwartale 2015 r. i "Bezrobocie według gmin" na koniec półrocza oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu maju 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Zatrudnienie cudzoziemców
 
02.07.2015 W związku z wejściem w życie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę wprowadzone zostały nowe wzory oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.  ...więcej
Wykaz porad grupowych
 
18.06.2015 W dziale Informacje dla bezrobotnych, Poradnictwo zawodowe zamieszczono wykaz porad grupowych planowanych do zorganizowania w III kwartale 2015r. Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, do doradcy zawodowego, pokój nr 5.  ...więcej
Zasiłek dla bezrobotnych
 
02.06.2015 Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy informujmy, że zasiłki dla osób bezrobotnych w roku 2015 nie będą podlegały waloryzacji i pozostaną na dotychczasowym poziomie określonym w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2014 r., poz. 367). W związku z powyższym w br. roku nie będzie również zmiany wysokości świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ustalanych na podstawie wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.   ...więcej
Statystyka
 
02.06.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc maj 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu kwietniu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Statystyka
 
05.05.2015 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc kwiecień 2015 r. oraz stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu marcu 2015 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Gwarancje dla młodzieży
 
24.04.2015 Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", która grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE.  ...więcej
Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy
 
16.04.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2015 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim”  ...więcej
Zgłoszenie oferty stażu lub praktyki do CBOP
 
15.04.2015 W ramach portalu www.praca.gov.pl uruchomiona została nowa usługa adresowana dla pracodawców „Zgłoszenie oferty stażu lub praktyki do CBOP", która nie jest świadczona bezpośrednio przez urząd pracy. Poprzez ww. formularz pracodawcy mają możliwość zgłaszania ofert staży lub praktyk zawodowych, które po zweryfikowaniu przez pracowników Centrum Informacyjnego PSZ „Zielona Linia", będą publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 184
Następne >>