dzisiaj jest: 23 października 2014. imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
 
 
e-rejestracja
Korekta stopy bezrobocia
 
22.10.2014 GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r., wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia 2013 r.  ...więcej
Statystyka
 
03.10.2014 W dziale Statystyka zamieszczono sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 za miesiąc wrzesień 2014 r. i stopę bezrobocia dla kraju/województw/powiatów w miesiącu sierpniu 2014 r. według danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  ...więcej
Nowe formy pomocy dla osób bezrobotnych
 
30.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz 674) powstały nowe formy aktywizacji osób bezrobotnych. Bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie będą przysługiwały osobom bezrobotnym do 30 roku życia. O naborze wniosków urząd poinformuje stosownym komunikatem.  ...więcej
Informacja dla OPS i Wydziałów Świadczeń Rodzinnych
 
24.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w związku z funkcjonowaniem platformy informatycznej SEPI umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych zgromadzonych w bazach Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej od dnia 01.10.2014r. wydawanie zaświadczeń odbywać się będzie wyłącznie droga elektroniczną. Urząd nie będzie wydawał osobom bezrobotnym zaświadczeń w formie papierowej. Głównym celem wdrożenie platformy SEPI było usprawnienie obsługi klientów poprzez odstąpienie od obowiązku przedkładania przez nich w ośrodkach pomocy społecznej zaświadczeń wystawionych przez urząd. Zaoszczędzi to osobom bezrobotnym, które głównie są klientami opieki społecznej, dodatkowych kosztów związanych z przejazdem, gdyż nie muszą zgłaszać się osobiście do PUP.  ...więcej
Informacja - staż
 
11.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że zakończył rekrutację osób bezrobotnych na staż współfinansowany ze środków EFS i Funduszu Pracy. Od dnia 11.09.2014r. nie będą przyjmowane wnioski o organizację stażu.   ...więcej
Stawki, kwoty, wskaźniki
 
09.09.2014 W dziale Stawki, kwoty, wskaźniki zamieszczono kwoty zasiłków, stypendiów, dodatków, świadczeń obowiązujące od dnia 01 września 2014r.  ...więcej
Informacja dla pracodawców realizujących staż!
 
05.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż pracodawcy, którzy nie wywiązują się z zawartych umów o staż, w szczególności z zapisów dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu nie będą mogli korzystać ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji PUP Przysucha w 2015 roku. Powyższe wynika z zasady, że środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji PUP należy wydatkować zgodnie z przeznaczeniem w sposób racjonalny i efektywny.  ...więcej
KFS - wysokość i przeznaczenie środków w 2014 r.
 
04.09.2014 W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze w 2014 roku zadań określonych w art. 69a ust. 2 i art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz.674, ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego informujemy, iż w 2014 roku limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 20.000zł i przeznaczony zostaje na kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.  ...więcej
Ogłoszenie
 
04.09.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że posiada jeszcze wolne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku finansowanego z Rezerwy Ministra w 2014 roku.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 155
Następne >>