dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2016 rok do  ...więcej
2016-08-31 14:06:35


Informacja dla pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje wszystkich pracodawców realizujących umowy o staż i prace interwencyjne współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew  ...więcej
2016-08-29 10:49:47


Zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2016 roku
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzed  ...więcej
2016-06-28 09:42:26


Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2016 rok do  ...więcej
2016-04-22 10:17:00


Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2016 rok do  ...więcej
2016-04-21 14:05:13


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczejPowiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że z dniem 1 marca 2016 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach  ...więcej
2016-02-24 13:53:29


Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (I)
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pra  ...więcej
2016-02-24 13:40:21


Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczeji i refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
W związku z zatwierdzeniem w dniu 22.02.2016 roku przez Powiatową Radę Zatrudnienia Kryteriów i regulaminów realizacji aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie powiatu przysuskiego w 2016 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ogłasza nabó  ...więcej
2016-02-24 13:33:06


Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim II
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2016/2017 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty poza  ...więcej
2016-02-10 14:10:34


Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim (II)
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim (II)”  ...więcej
2016-02-10 13:39:50

Pokazano 1 - 10 z 81
następne