dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Druki do pobrania
STRONA ARCHIWALNA!
 
Procedura rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (II)” w 2016 roku.
  Pobierz
Kryteria i regulaminy realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu przysuskiego w 2016 r. (pliki *.docx)
  Pobierz
Kryteria i regulaminy realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu przysuskiego w 2015 roku (skan oryginału)
  Pobierz
Kryteria i regulaminy realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu przysuskiego w 2015 r. (pliki *.docx)
  Pobierz
Procedura rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (I)
  Rekrutacja RPO WM.docx
Procedura rekrutacji uczestników projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (I) w 2015 roku".
  Pobierz
-------------------------------
Warunek przyjęcia wniosku
Przed złożeniem wniosku pracodawca powinien zweryfikować zgłoszenie oferty pracy z pośrednikiem pracy wg. przynależności terytorialnej.
Wniosek o zorganizowane stażu dla osób bezrobotnych.
 
Listy obecności staż (PO WER, RPO)
 
Załączniki - staż
 
Wniosek o zorganizowanie robót publicznych
 
Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych
 
Listy obecności prace interwencyjne (PO WER, RPO)
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla bezrobotnych do 30 roku życia
 
Wniosek o refundację części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30-go roku życia
 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Rozliczenie faktur - doposażenie
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
Pismo przewodnie do informacji z ZUS (DRA i RCA) - doposażenia
 
Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wniosek na podjęcie działalności gospodarczej
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela
 
Oświadczenie poręczyciela
 
Rozliczenie z dotacji [faktury]
 
Pozostałe druki
Oświadczenie i pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia
 
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
 
Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS
 
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 
Wniosek o przekazywanie świadczeń na konto bankowe
 
Zgłoszenie krajowej oferty pracy
 
Szkolenia
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
 
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną
 
Deklaracja pracodawcy poświadczająca możliwość podjęcia pracy przez osobę bezrobotną po odbytym szkoleniu