dzisiaj jest: 19 lutego 2019. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
 
Stawki, kwoty, wskaźniki
(stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.)
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.)
 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%): 
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


831,10x 
652,60
obniżony (80%): 
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


664,90
522,10
podwyższony (120%): 
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


997,40
783,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku 997,40
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku 997,40
stażu - 120 % zasiłku 997,40
kontynuowania nauki - 100% zasiłku 831,10
studiów podyplomowych - 20% zasiłku 166,30
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
415,60
 
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 415,60
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 8,10/godz.
Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2016 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r , wyniósł 99,4%.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):

 • w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)


980,70

 • w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.850,00 + 333,00*)


2.183,00

2. Robót publicznych:

 • refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.090,75 + 376,33*],


2.467,08

 • refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.181,49  +  752,67*]


4.934,16

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:

 • za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)


5.550,00

4. Refundacji za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)    

max 4,86/za godz.

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j  ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

483,30

6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy

1513,50

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.088,94

 • w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.725,96

 • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

12.544,47

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

25.088,94

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.725,96

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 l ustawy)

max 605,40

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2016 r.) 1.850,00xxx
2. Przeciętne wynagrodzenie 4.181,49
3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartałyxxxx  Informacja na stronie ZUS
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999 r.) 2,45%
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) 0,10%
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5%, od 1 czerwca 2011 r. o 2,6%, a od 1 czerwca 2012 r. o 4.3%, w 2013 r. o 3,7 %. Od 27 maja 2014 r. (tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2014 r.) zasiłek wynosił 823,60 zł i 646,70 zł. Od 1 czerwca 2014 r. zwaloryzowany o 0,9% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2014 poz.94)

xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);

xxx od 1.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., Dz.U. 2015 poz. 1385);

xxxx przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2015 r. wynosi 4.181,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2015 r., M.P. 2015, poz. 1086). 

Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r.