dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Programy / Projekty
Programy realizowane przez Urząd

(10.02.2016) Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2016/2017 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą:

„Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim II”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przysuskim.

W ramach projektu w 2016 roku aktywizacją objęte zostanie 320 osób bezrobotnych (149 kobiet i 171 mężczyzn) poprzez:

•    Pośrednictwo pracy 220 osób
•    Poradnictwo zawodowe 100 osób
•    Staż  205 osób
•    Prace interwencyjne 15 osób
•    Szkolenia 20 osób
•    Bon szkoleniowy 30 osoby
•    Bon na zasiedlenie 30 osób
•    Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20 osoby

Wartość projektu w 2016 roku wynosi 2.868.445 zł.
___________________________________________________


(04.02.2016) Powiatowy urząd Pracy w Przysusze informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Od lutego zawierane będą umowy o organizację:
- Stażu
- Prac interwencyjnych
- Szkoleń

Uczestnikami ww. form wsparcia mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Przysucha, dla których został ustalony II profil pomocy, należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- kobiety.

Wnioski o organizację stażu, prac interwencyjnych można pobrać ze strony PUP Przysucha w drukach Do pobrania lub w siedzibie PUP ul. Szkolna 7 pok. 3 i 2.

Na szkolenia będą kierowane osoby, posiadające deklarację zatrudnienia od pracodawcy, a szkolenie będzie się kończyło egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem kwalifikacji w ciągu 4 tygodni od zakończenia szkolenia.

Zachęcamy pracodawców do składania wniosków, a osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projekcie.
___________________________________________________Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje iż w latach 2015-2016 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe realizuje projekt:

 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie przysuskim (I)”


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie przysuskim.

W ramach projektu aktywizacją objęte zostanie 330 osób bezrobotnych (166 kobiet i 164 mężczyzn) poprzez:

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 55 osób
- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 50 osób
- staż - 175 osób
- prace interwencyjne - 35 osób
- szkolenia - 15 osób

Jednocześnie wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowo pośrednictwem lub poradnictwem zawodowym.

W związku z powyższym PUP prowadzi rekrutację uczestników projektu na wskazane formy wsparcia.

Informację o rekrutacji lub o projekcie można uzyskać w siedzibie PUP Przysucha lub telefonicznie pod nr telefonów (48)6752788 w. 37, 36, 37, 38, 39 i 42.

__________________________________________

(14.08.2015) Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2015 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą:

„Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przysuskim.

Po wprowadzonych zmianach w ramach projektu aktywizacją objęte zostanie 404 osób bezrobotnych (192 kobiety i 212 mężczyzn) poprzez:

 • Pośrednictwo pracy 325 osób
 • Poradnictwo zawodowe 79 osób
 • Staż 310 osób
 • Prace interwencyjne 15 osób
 • Szkolenia 8 osób
 • Bon szkoleniowy 22 osoby
 • Bon na zasiedlenie 27 osób
 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22 osoby

Wartość projektu w 2015 roku wynosi 3.121.200 zł.

__________________________________________

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, że w 2015 roku realizuje projekt w ramach PO WER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą:

„Aktywizacja osób młodych pozostających na rynku pracy w powiecie przysuskim”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przysuskim.

W ramach projektu aktywizacją objęte zostanie 320 osób bezrobotnych (144 kobiet i 176 mężczyzn) poprzez:

 • Staż 248 osób
 • Prace interwencyjne 15 osób
 • Szkolenia 15 osób
 • Bon szkoleniowy 15 osób
 • Bon na zasiedlenie 20 osób
 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 7 osób

Wartość projektu w 2015 roku wynosi 2.784.600 zł.

____________________________________________

 
"Lepsza kadra"
numer projektu POKL.06.01.02-14-029/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze w 2014-2015 roku realizuje projekt
„LEPSZA KADRA”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.1
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie 6.1.2
„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej oraz osób bezrobotnych w regionie”

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie powiatu przysuskiego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. - 31.06.2015 r.
Wartość projektu: 302.680 zł
Liczba uczestników: 7 osób.

___________________________________________________

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze w 2015 roku realizuje program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia.


Programem planuje się objęcie 52 osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

W ramach programu realizowane będą następujące formy aktywizacji

 • Staż
 • Bon szkoleniowy
 • Bon na zasiedlenie
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

Okres realizacji programu: 01.02.2015 r. - 31.12.2015 r.
Wartość programu: 430.200 zł.
Liczba uczestników: 52 osób.

Autor: Marzanna Kołsut