dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Akty prawne

Zamieszczone na stronie Urzędu wersje ustaw są materiałem pomocniczymi. Nie są one źródłem prawa. Źródłem prawa w Polsce są tylko akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim. Udostępnione tutaj materiały pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu oraz ze źródeł własnych.
Stan prawny zamieszczonych materiałów: 16.12.2010 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (stan prawny 02.01.2016 r.)
UWAGA! Zbiór aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących Promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia znajduje się na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Dz. U. 2015 r. poz. 149
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
  Dz. U. 2004 r. Nr 120 poz. 1252
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
  Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  Dz. U. 2003 r. Nr 90 poz. 844
Ustawa o pomocy społecznej
  Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585
Ustawa o ochronie danych osobowych
  Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926
Ustawa o opłacie skarbowej
  Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635
Kodeks postępowania administracyjnego
  Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071
Kodeks pracy
  Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94